Cennik pobytów:

 

Cena pobytu miesięcznego 2 800 zł/m-c/osoba

 

Koszt pobytu dwutygodniowego to 1/2 ceny pobytu miesięcznego.

Pobyt krótszy niż dwa tygodnie to 1/20 cen pobytu miesięcznego liczona za każdy dzień.

 

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Podstawa wyliczenia

-wysokość

przeciętnego wynagrodzenia w

poprzednim kwartale i okres jego

obowiązywania

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1 strona wyciągu lub

odpisu

1 strona kopii wyciąg, odpis lub

kopia na

elektronicznym

nośniku danych

maks. 0,002

przeciętnego

wynagrodzenia

maks. 0,00007

przeciętnego

wynagrodzenia

maks. 0,0004

przeciętnego

wynagrodzenia

4353,55 zł (I kwartał 2017 r.)

8,70 zł

0,30 zł

1,74 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 186 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. tj. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.)

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale